Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: "Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie".

Informujemy, że w każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z tego uprawnienia, prosimy o kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@feniksmedica.pl.

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z zamieszczonym opisem, prosimy o opuszczenie strony.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: "RODO" informujemy na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

Rodzaj danych:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych, w tym także plikach cookies.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest FeniksMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884), przy ul. Puławskiej 424, reprezentowana przez Zarząd. Mogą się Państwo skontaktować się z nami pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany powyżej adres siedziby bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@feniksmedica.pl.

Podstawa prawna pozyskiwania Państwa danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony http://www.feniksmedica.pl/ mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych (przesłanek legalności) i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej wycofania, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, zaś w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie FeniksMedica Sp. z o.o. Przykładowymi zleceniobiorcami mogą być firmy prowadzące audyty zgodności, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. - zawsze w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Cookies:

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, localstorage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzają Państwo strony w Internecie.

Państwa uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i przez podmioty, z którymi mamy zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Jeśli udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@feniksmedica.pl.

Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie

Zapoznam się późnej
Polityka Prywatności

REJESTRACJA
22 358-59-60

Praca

Lekarz

NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Chirurgiczno – Rehabilitacyjna FENIKSMEDICA zatrudni lekarzy ze specjalizacją:

 • Rehabilitacji medycznej
 • Ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Neurologii
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Fizjoterapeuta

W związku z planowanym rozwojem NZOZ Specjalistycznej Przychodni Chirurgiczno – Rehabilitacyjnej FENIKSMEDICA poszukujemy pracowitych i profesjonalnych Fizjoterapeutów zafascynowanych swoim zawodem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Aktualnie prowadzimy nabór na stanowisko fizjoterapeuty do:

 1. Sali kinezyterapii – obowiązki: wszystkie zabiegi kinezyterapeutyczne i  terapia indywidualna. 

  Wymagania: magister Fizjoterapii; kursy terapii manualnej, neuromobilizacji, terapii tkanek miękkich. Wszystkie inne kursy i szkolenia specjalistyczne mile widziane.
   
 2. Sali Fizykoterapii – obowiązki: wszystkie zabiegi fizykoterapeutyczne.

  Wymagania: licencjat/magister Fizjoterapii; Wszystkie kursy i szkolenia specjalistyczne mile widziane.
   
 3. Rehabilitacji Domowej - obowiązki: zabiegi kinezyterapeutyczne i terapia indywidualna, elektroterapia i laseroterapia w warunkach domowych. 

  Wymagania: licencjat/magister Fizjoterapii; kursy terapii manualnej, neuromobilizacji, terapii tkanek miękkich, PNF, Bobath dla dorosłych. Wszystkie inne kursy i szkolenia specjalistyczne mile widziane.
   
 4. Wszystkich wyżej wymienionych obowiązków na zastępstwa.

Aplikację w formie CV proszę przesyłać na adres: fizjoterapeuta(at@)feniksmedica(kropka.)pl

UWAGA! W PRZYCHODNI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA PRAKTYK/STAŻY STUDENCKICH - zainteresowani studenci fizjoterapii proszeni są o przesyłanie swojego CV, na ten sam adres e-mail co oferty pracy, z wyraźnym oznaczeniem "Wolontariat" lub "Staż studencki".

Ogólna klauzula informacyjna dla kandydatów aplikujących do pracy

ZOBACZ WIĘCEJ

FeniksMedica sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Chirurgiczno-Rehabilitacyjna FeniksMedica ("Administrator") na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: "RODO"), niniejszym informuje, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FeniksMedica sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Chirurgiczno-Rehabilitacyjnej FeniksMedica (ul. Puławska 424, 02-884 Warszawa). Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer 22-35-85-960 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@feniksmedica.pl.

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@feniksmedica.pl.

 3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowiska w FeniksMedica sp. z o.o. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Przychodni Chirurgiczno – Rehabilitacyjnej FeniksMedica. Dotyczy to zarówno stanowisk medycznych np. fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki, laboranci jak również stanowisk administracyjnych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne, ale brak ich podania może mieć wpływ na ocenę złożonej przez Panią/Pana aplikacji.
    
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Poza Administratorem Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom publicznym, w tym organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania w zakresie wykonywanych przez nie obowiązków – o ile zaistnieje taka konieczność.

 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkiem Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

 6. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w regulaminie naboru. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane ulegną zniszczeniu.

 7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przez FeniksMedica sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczną Przychodnię Chirurgiczno-Rehabilitacyjną FeniksMedica przetwarzane, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

  W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. WYMÓG PRZEKAZANIA DANYCH

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe są wymagane przepisami prawa.

 9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

  Administrator w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.