REJESTRACJA
22 358-59-60

Praca

Lekarz

NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Chirurgiczno – Rehabilitacyjna FENIKSMEDICA zatrudni lekarzy ze specjalizacją:

 • Rehabilitacji medycznej
 • Ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Neurologii
ZOBACZ WIĘCEJ

Lekarzy zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt pod adres: jacek.klekowicki(at)feniksmedica(kropka)pl

Fizjoterapeuta

W związku z planowanym rozwojem NZOZ Specjalistycznej Przychodni Chirurgiczno – Rehabilitacyjnej FENIKSMEDICA poszukujemy pracowitych i profesjonalnych Fizjoterapeutów zafascynowanych swoim zawodem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Aktualnie prowadzimy nabór na stanowisko fizjoterapeuty do:

 1. Sali kinezyterapii – obowiązki: wszystkie zabiegi kinezyterapeutyczne i  terapia indywidualna. 

  Wymagania: magister Fizjoterapii; kursy terapii manualnej, neuromobilizacji, terapii tkanek miękkich. Wszystkie inne kursy i szkolenia specjalistyczne mile widziane.
   
 2. Sali Fizykoterapii – obowiązki: wszystkie zabiegi fizykoterapeutyczne.

  Wymagania: licencjat/magister Fizjoterapii; Wszystkie kursy i szkolenia specjalistyczne mile widziane.
   
 3. Rehabilitacji Domowej - obowiązki: zabiegi kinezyterapeutyczne i terapia indywidualna, elektroterapia i laseroterapia w warunkach domowych. 

  Wymagania: licencjat/magister Fizjoterapii; kursy terapii manualnej, neuromobilizacji, terapii tkanek miękkich, PNF, Bobath dla dorosłych. Wszystkie inne kursy i szkolenia specjalistyczne mile widziane.
   
 4. Wszystkich wyżej wymienionych obowiązków na zastępstwa.

Aplikację w formie CV proszę przesyłać na adres: fizjoterapeuta(at)feniksmedica(kropka)pl

UWAGA! W PRZYCHODNI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA PRAKTYK/STAŻY STUDENCKICH - zainteresowani studenci fizjoterapii proszeni są o przesyłanie swojego CV, na ten sam adres e-mail co oferty pracy, z wyraźnym oznaczeniem "Wolontariat" lub "Staż studencki".

Ogólna klauzula informacyjna dla kandydatów aplikujących do pracy

ZOBACZ WIĘCEJ

FeniksMedica sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Chirurgiczno-Rehabilitacyjna FeniksMedica ("Administrator") na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: "RODO"), niniejszym informuje, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FeniksMedica sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Chirurgiczno-Rehabilitacyjnej FeniksMedica (ul. Puławska 424, 02-884 Warszawa). Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer 22-35-85-960 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@feniksmedica.pl.

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@feniksmedica.pl.

 3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowiska w FeniksMedica sp. z o.o. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Przychodni Chirurgiczno – Rehabilitacyjnej FeniksMedica. Dotyczy to zarówno stanowisk medycznych np. fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki, laboranci jak również stanowisk administracyjnych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne, ale brak ich podania może mieć wpływ na ocenę złożonej przez Panią/Pana aplikacji.
    
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Poza Administratorem Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom publicznym, w tym organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania w zakresie wykonywanych przez nie obowiązków – o ile zaistnieje taka konieczność.

 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkiem Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

 6. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w regulaminie naboru. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane ulegną zniszczeniu.

 7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przez FeniksMedica sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczną Przychodnię Chirurgiczno-Rehabilitacyjną FeniksMedica przetwarzane, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

  W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. WYMÓG PRZEKAZANIA DANYCH

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe są wymagane przepisami prawa.

 9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

  Administrator w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.