REJESTRACJA
22 358-59-60

Polityka Prywatności

 1. Ogólne informacje

  Niniejsza Polityka została wydana przez FeniksMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884), przy ul. Puławskiej 424, NIP: 9512269431, REGON: 0000315677i jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: "Użytkownicy") strony internetowej http://www.feniksmedica.pl/ (dalej: "Strona").Definicje użyte w niniejszej Polityce zostały wyjaśnione w punkcie XIII poniżej.

  Administratorem Danych Osobowych pozyskanych za pomocą Strony jest FeniksMedica Sp. z o.o., reprezentowana przez Zarząd. Dane kontaktowe Administratora zostały podane w Punkcie XII poniżej.

  Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana w celu uwzględniania zmian w praktykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora lub nowelizacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią przedmiotowej Polityki i regularnego monitorowania zmian wprowadzanych przez Administratora.

 2. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

  Pozyskiwanie Danych Osobowych: Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres zamieszczania), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), dane służbowe (stanowisko, dane firmy). Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:

  • podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. poprzez formularz kontaktowy, kontakt mailowy bądź telefoniczny);

  • pozyskania Danych Osobowych od podmiotów trzecich (np. od kontrahentów,pośredników finansowych, podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów);

  • pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronie Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na Stronie. Udzielenie ww. zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania ze Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

  Przetwarzane Dane Osobowe: Kategorie Danych Osobowych Użytkowników Przetwarzanych przez Administratora może, w szczególności, zawierać:

  • Dane identyfikacyjne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), używane imię, płeć, data urodzenia/wiek, numer PESEL;

  • Dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres firmy (pracodawcy), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail;

  • Treści komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie na nasz temat, przesłane przez Użytkowników lub opublikowane w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem Strony.

  Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych: Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej z podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

  • przetwarzanie następuje na podstawie uprzedniej, dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody Użytkownika na Przetwarzanie;

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z Administratorem;

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej;

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

  • przetwarzanie jest niezbędne w celu zarządzania, prowadzenia i promowania działalności Administratora i nie powoduje uszczerbku dla interesów ani fundamentalnych praw i wolności Użytkownika.

  Cele Przetwarzania Danych Osobowych: Cele, w jakich Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników, są następujące:

  • Strona Administratora: prowadzenie i zarządzanie Stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie informacji, komunikacja i kontakty z Użytkownikami, pracownikami i kontrahentami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, za pośrednictwem Strony.

  • Oferowanie Użytkownikom produktów i usług Administratora: prezentowanie Strony i innych usług, komunikacja związana z usługami Administratora.

  • Komunikacja i operacje IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT.

 3. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

  Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:

  • organom administracji lub organom sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;

  • osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, kontrahentom wykonującym czynności serwisowe z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;

  • podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w punkcie III poniżej;

  • jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;

  Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Użytkownicy zdecydują się z nich skorzystać, Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Administrator niniejszym rekomenduje zapoznanie się z Polityką Prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

  Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do: (i) przetwarzania Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz (ii) zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

  Podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe Użytkowników pozyskiwanych za pośrednictwem Strony jest firma ProjektKomunikacja.pl, będąca twórcą tej Strony, a także świadcząca na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego w związku z użytkowaniem Strony. Podmiot ten przechowuje i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników pozyskane w trakcie użytkowania Strony przez Użytkowników. Podmiot przetwarzający zapewnia pełne bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników poprzez stosowanie innowacyjnych i adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Podmiot przetwarzający nie może wykorzystywać udostępnianych mu Danych Osobowych Użytkowników do celów innych niż cele, dla których zostały mu powierzone przez Administratora. Administrator zawarł z Podmiotem przetwarzającym umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, na podstawie której podmiot ten został zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

 4. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

  Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać żadnych Danych Osobowych Użytkowników do państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, niniejsza Polityka zostanie zmodyfikowana, a przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników będzie mogło nastąpić jedynie na podstawie standardowych postanowień umownych, które Administrator wdroży przed dokonaniem transferu takich Danych Osobowych. W takim przypadku Użytkownicy będą uprawnieni do zażądania kopii stosowanych przez Administratora standardowych postanowień umownych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

 5. Ochrona Danych

  Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

  Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

 6. Dokładność Danych

  Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:

  • dane osobowe Użytkowników, które przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualne;

  • wszystkie dane osobowe Użytkowników, które przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

  Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych Danych Osobowych.

 7. Minimalizacja zakresu Danych

  Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

 8. Przechowywanie Danych

  Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko do czasu, gdy jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony swoich roszczeń.

 9. Prawa Użytkowników

  Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Użytkowników, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych;

  • prawo do sprostowania danych osobowych;

  • prawo do usunięcia danych osobowych;

  • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do przenoszenia danych osobowych;

  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

  Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@feniksmedica.pl.

  W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Powyższe postanowienia nie mają wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

 10. Pliki cookies (ciasteczka)

  Plik cookie (ciasteczko) jest małym plikiem umieszczanym w urządzeniu Użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej (również na naszej Stronie). Rejestruje ono informacje o urządzeniu, przeglądarce, a w niektórych przypadkach, także o preferencjach i typowych czynnościach, których dokonują Użytkownicy przy przeglądaniu strony internetowych. Administrator może Przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników poprzez technologię Cookie, zgodnie z Polityką Cookies Administratora.

 11. Dane kontaktowe

  W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacjom zawartym w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie IX niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z:

  Administratorem Danych Osobowych: FeniksMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884),
  przy ul. Puławskiej 424; e-mail: kontakt@feniksmedica.pl; nr tel.: 22 3585960/515030 517;

  Inspektorem Ochrony Danych: p. Jacek Klekowicki; e-mail: iodo@feniksmedica.pl.

 12. Definicje

  • Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.

  • Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które Administrator może przetwarzać zostały wymienione w punkcie II powyżej.

  • Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  • Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).