Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: "Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie".

Informujemy, że w każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z tego uprawnienia, prosimy o kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@feniksmedica.pl.

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z zamieszczonym opisem, prosimy o opuszczenie strony.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: "RODO" informujemy na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

Rodzaj danych:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych, w tym także plikach cookies.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest FeniksMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884), przy ul. Puławskiej 424, reprezentowana przez Zarząd. Mogą się Państwo skontaktować się z nami pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany powyżej adres siedziby bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@feniksmedica.pl.

Podstawa prawna pozyskiwania Państwa danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony http://www.feniksmedica.pl/ mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych (przesłanek legalności) i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej wycofania, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, zaś w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie FeniksMedica Sp. z o.o. Przykładowymi zleceniobiorcami mogą być firmy prowadzące audyty zgodności, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. - zawsze w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Cookies:

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, localstorage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzają Państwo strony w Internecie.

Państwa uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i przez podmioty, z którymi mamy zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Jeśli udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@feniksmedica.pl.

Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie

Zapoznam się późnej
Polityka Prywatności

REJESTRACJA
22 358-59-60

NFZ

Świadczenia w poradni rehabilitacyjnej
ZOBACZ WIĘCEJ
 
 • podstawą wpisu na listę oczekujących jest ważne skierowanie, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów (na zabiegi fizjoterapeutyczne)
 • skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej ważne jest dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych
 • porady w ramach kontynuacji leczenia odbywają się bez konieczności przedstawienia nowego skierowania do poradni, jeżeli wynikają z planu leczenia ustalonego przez lekarza prowadzącego
Świadczenia w dziale fizjoterapii
ZOBACZ WIĘCEJ
 
 • fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia (skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne) wydanego przez lekarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne nie jest tożsame ze skierowaniem do poradni rehabilitacyjnej
 • skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem że w przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:
  1. pieczęć nagłówkową zawierającą oznaczenie podmiotu :
   • nazwę podmiotu
   • kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), zwany dalej „kodem resortowym”, stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, – czyli numer księgi rejestrowej nazwę i adres przedsiębiorstwa podmiotu – w przypadku podmiotu leczniczego
   • nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne
   • nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne
   • VIII cz. kodu resortowego, jeśli została nadana
  2. numer aktualnej umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
  3. imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
  4. rozpoznanie w języku polskim
  5. kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10
  6. opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację
  7. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji
  8. zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu
  9. pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania
 • pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia
 • w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe
 • w karcie zabiegów fizjoterapeutycznych pacjent lub jego opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia podpisem
Krioterapia ogólnoustrojowa
ZOBACZ WIĘCEJ
 
 • na zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej kieruje lekarz oddziału rehabilitacyjnego, reumatologicznego, urazowo – ortopedycznego, neurologicznego lub lekarz poradni: rehabilitacyjnej, reumatologicznej, urazowo-ortopedycznej neurologicznej
 • krioterapia ogólnoustrojowa obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej polegające na pobycie pacjenta w kriokomorze, wraz z kinezyterapią po wyjściu z komory trwającą min. 30 minut
 • NFZ finansuje wykonanie u jednego pacjenta do 10 zabiegów w jednym zaplanowanym cyklu terapeutycznym. Nie więcej niż dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego dla jednego pacjenta
 • przed pierwszym wejściem do kriokomory obowiązkowo wykonywane jest wstępne (kwalifikujące) badanie lekarskie przeprowadzone przez lekarza
 • przed każdym kolejnym wejściem pacjenta do komory konieczny jest pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi
Świadczenia w ośrodku rehabilitacji dziennej
ZOBACZ WIĘCEJ
 
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadku schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych
 • finansowane przez NFZ świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane w Ośrodku lub Oddziale Rehabilitacji Dziennej są udzielane pacjentom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego
 • skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w Ośrodku lub Oddziale Rehabilitacji Dziennej może wystawić:
  1. lekarz oddziału:
   • urazowo – ortopedycznego
   • chirurgicznego
   • neurochirurgicznego
   • neurologicznego
   • reumatologicznego
   • chorób wewnętrznych
   • onkologicznego
   • urologicznego
   • ginekologicznego
   • pediatrii
   • endokrynologii dziecięcej
   • diabetologii dziecięcej
   • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej
  2. lekarza poradni:
   • rehabilitacyjnej
   • urazowo-ortopedycznej;
   • neurologicznej
   • reumatologicznej
   • poradni wad postawy
   • endokrynologii dziecięcej
   • diabetologii dziecięcej
  3. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych
 • lekarz Ośrodka lub Oddziału Rehabilitacji Dziennej po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego na podstawie skierowania i aktualnej dokumentacji medycznej
 • czas trwania rehabilitacji w Ośrodku lub Oddziale Rehabilitacji Dziennej wynosi od 3 do 6 tygodni, 5 dni w tygodniu, a każdy pacjent ma zleconych nie mniej niż 5 zabiegów dziennie