REJESTRACJA
22 358-59-60

Klauzula Informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW FENIKSMEDICA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Chirurgiczno-Rehabilitacyjna FeniksMedica ("Administrator") na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: "RODO"), niniejszym informuje, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FeniksMedica sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Chirurgiczno-Rehabilitacyjnej FeniksMedica (ul. Puławska 424, 02-884 Warszawa).
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer 22-35-85-960 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@feniksmedica.pl.
    
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@feniksmedica.pl.

 3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z art. 23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318) - w celu świadczenia Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, dokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w razie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – na podstawie art. 2, art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) oraz na podstawie art. 12 ww. ustawy, a także na podstawie wskazanych tam przepisów szczególnych - w celu weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w także w celach rozliczenia tychże świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z umową zawartą przez Administratora z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z udzielonym Pani/Panu świadczeniami zdrowotnymi w związku z uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Przetwarzane dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  • Narodowemu Funduszowi Zdrowia – w razie, gdy świadczenia zdrowotne udzielane Pani/Panu są finansowane ze środków publicznych;
  • osoby i podmioty, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318);
  • Atende Medica Sp. z o.o. (al. Wilanowska 313, 02-665 Warszawa) – dostawca oprogramowania IT służącego do rozliczeń usług medycznych;
  • osobom (np.: lekarze, fizjoterapeuci) które wykonywać będą w imieniu Administratora Pani/Panu świadczenia zdrowotne oraz wszelkie czynności z tym związane;
  • innym dostawcom usług IT, firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług prawnych i windykacyjnych;
  • wszelkim podmiotom publicznym, w tym organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania w zakresie wykonywanych przez nie obowiązków.
    
 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkiem Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

 6. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: (i) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, (ii) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
    
 7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH
  1. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczną Przychodnię Chirurgiczno-Rehabilitacyjną FeniksMedica przetwarzane, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 6 lipca 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318):
   • prawo dostępu do danych osobowych;
   • prawo do sprostowania danych osobowych;
   • prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych;
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
     
  2. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    
 8. WYMÓG PRZEKAZANIA DANYCH

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe są wymagane przepisami prawa.

 9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

  Administrator w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.